I. PENGANTAR ILMU HADITS

1. KEHARUSAN BERPEDOMAN KEPADA AL-QURAN DAN AL-HADITS

•                                 •   •    
Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. (Qs. Al Hasyr, 59 : 7)

     
Dan taatilah Allah dan rasul, supaya kamu diberi rahmat. (Qs. Ali Imra, 3 : 132)

            
Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul diantara kamu seperti panggilan sebahagian kamu kepada sebahagian (yang lain). Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur- angsur pergi di antara kamu dengan berlindung (kepada kawannya), Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. |(Qs. An Nur, 24 : 63)

       •     
Katakanlah: “Ta’atilah Allah dan Rasul-Nya; jika kamu berpaling, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir”. (Qs. Ali Imran, 3 : 32)
         •             •   
Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata. (Qs. AL Ahzab, 33 : 36)

     
Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. (Qs. AL Anbiya, 21 : 107)

2. FUNGSI AL-QURAN TERHADAP AL-HADITS

ما كان موافقا للكثاب موْيد وموْكدا ما جا ء فيه. كاْ حديث الاْمر با الصلاة
Hadits sebagai penyesuaian terhadap Al-Quran dari segi penguat . seperti hadits perintah shalat

ما كان مبينا ومفسرا لما جا ء مجملا في القران الكريم. كبيان كيفية الصلاة

Hadits sebagai penjelas dan penafsir bagi Al-Quran yang masih global. Seperti penjelasan tentang tata cara shalat

ما سن رسول الله ص. فيما ليس فيه نص كثاب. كثحريم اكل الحمر الاهلية
Hadits sebagai penentu hokum yang tidak eksplisit dalam Al-quran. Seperti pengharaman daging keledai merah

DALIL-DALIL YANG MENUNJUKAN KEHUJJAHAN HADITS

a. Iman
      . 
Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. (Qs. Al an’am, 6 : 124)

b. Al-Quranul karim
•             
Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (Qs. An Nisa, 4 : 80)
             •    
Ya Tuhan Kami, utuslah untuk mereka sesorang Rasul dari kalangan mereka, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat Engkau, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab (Al Quran) dan Al-Hikmah (As-Sunnah) serta mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Albaqoroh, 2 : 129)
                         
sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al kitab dan Al hikmah. dan Sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata. (Qs. Ali IMran, 3 : 164)

c. Hadits

عن ابي هريرة عن رسول الله ص قال : ثركث فبكم امرين لن ثضلوا ما ثمسكثم بهما : كثا ب الله وسنثي (رواه الحاكم)
Hadits diterima dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ Telah aku tinggalkan dua urusan yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya tidak akan tersesat selama-lamanya; Al-Quran dan As Sunnah “. (HR. Abu Al HAkim)

عن المقادم بن معد يكرب ض عن رسول الله ص انه قال : الا انى اوثيث الكثاب ومثله معه (رواه ابو داود)
Hadits diterima dari Muqodam bin Ma’di Yakrib ra. Dari Nabi saw. Beliau bersabda : “ Ketahuilah sesungguhnya aku telah diwahyukan Al-Quran dan yang semisalnya (As Sunnah)”. ( HR. Abu Daud)
عن العرباد بن سارية ض عن الرسول الله ص انه قال : عليكم بسنثى وسنة الخلفاء الراشدين المهديين ثمسكوا بها, وعضوا عليها با النواجد (رواه ابو داود)
Hadits diterima dari ‘Irbad bin Ssariyah ra. Dari NAbi saw. Beliau bersabda :” Wajib atas kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa urrasyidin almahdiyin, dan gigit (peganglah sunnah tersebut) walau dengan graham”. (HR. Abu Daud)

Iklan